fbpx
Archive

การเขียนโค้ด

Browsing

งานสัมมนา Amibroker Custom Backtester 101 โดยทีมงาน SiamQuant มีเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดภาษา AFL ขั้นสูงในโปรแกรม Amibroker โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจกลไกการทำงานของ Backtest Engine, โครงสร้างส่วนประกอบของโค้ด Custom Backtester และตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบการลงทุนขั้นสูงใน Amibroker ได้