fbpx

บันทึกวิดีโองานสัมมนาหัวข้อ Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ?

ในงานสัมมนานี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของการลงทุนเชิงปริมาณหรือ “Quantitatve Investing” ที่นำข้อมูลทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจซึ่งเป็นรากฐานของระบบการลงทุนในปัจจุบัน
ตอนที่ 1 : Quantitative Investing 101 ทำไมถึงต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ?

ในหัวข้อการบรรยายนี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของการลงทุนเชิงปริมาณหรือ “Quantitatve Investing” ที่นำข้อมูลทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นรากฐานของระบบการลงทุนในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยี Algo, Robot หรือ A.I. มาใช้โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อการบรรยายหลักๆดังนี้

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนด้วยวิจารณญาณแบบดั้งเดิม
  • แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณและการตัดสินใจด้วยตัวเลข
  • หลักฐานความสำเร็จของ Quant Fund ระดับโลก

Slide ประกอบการบรรยาย