fbpx
Archive

Kick Start The quant Era

Browsing

งานสัมมนา SiamQuant Conference 2015 คืองานสัมมนาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้กว่า 9 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน จนเต็มความจุของโรงภาพยนตร์สกาล่า (ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว) โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดกระแสของการลงทุนอย่างเป็นระบบและ Algothimic Trading ขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง!