👋 SiamQuant Team Calling!!

(🌐 Online Recruitment Process)

"ถ้าคุณเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ เราคือทีมเดียวกัน!"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative & Systematic Investing ตามหลักการที่พิสูจน์ได้ในเชิงสถิติและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด คือวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนไทย ให้สามารถประสบกับความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยแนวคิดและกระบวนการในการลงทุนอย่างเป็นระบบไปกับพวกเรา! โดยที่ในขณะนี้นั้น เราได้ทำการเปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มเติมอีก 4 ตำแหน่งงาน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการวิจัย, พัฒนา และดูแลการให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตามตำแหน่งต่างๆดังนี้
Quantitative Investing 🔎 Researcher : ซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมค้นคว้า, วิจัย และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการส่งมอบองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนไทย
Quantitative Investing 💻 Developer : ซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมพัฒนาฐานข้อมูล, ชุดเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ รวมถึง Software และ Application ต่างๆในการให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับนักลงทุนไทย
Quantitative Investing 🤖 Operations : ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการประมวลผลสัญญาณการซื้อขายและตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบการลงทุน รวมถึงการร่วมพัฒนาระบบการดำเนินงานและให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับนักลงทุนไทย
Quantitative Investing 📢 Marketer : ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาและทำความเข้าใจต่อความต้องการของนักลงทุน เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการในการลงทุนอย่างเป็นระบบของ SiamQuant เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนไทย

โดยสำหรับกระบวนการรับสมัครทีมงานเพิ่มเติมของ SiamQuant ในช่วงเวลานี้นั้น จะถูกจัดขึ้นในช่องทาง Online ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกทีมงานแบบ Online Recruitment ของ SiamQuant

เนื่องจาก SiamQuant มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างธุรกิจของเราให้มีคุณค่าต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง (Benefit to All Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, ทีมงาน และสังคมในระยะยาว โดยเรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าทีมงานซึ่งมีทัศนคติและความเชื่อที่สอดคล้องกันนั้น (Culture Alignment) คือองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมากต่อความสุขในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นขุมพลังภายในที่จะคอยผลักดันให้ธุรกิจสามารถก้าวหน้าและฟันฝ่ากับอุปสรรคที่จะต้องพบเจอได้อยู่เสมอ 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการทำงานที่ SiamQuant จะเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับพวกเราและผู้สมัครทุกๆคนมากที่สุด เราจึงพยายามที่จะเอาใจใส่ในกระบวนการการคัดเลือกและฝึกฝนทักษะของทีมงานทุกๆคนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ด้วยเหตุนี้เอง กระบวนการในการรับสมัครงานของเรานั้นจึงอาจกินระยะเวลายาวนานกว่าปกติ โดยที่อาจใช้ระยะเวลาในการรับสมัคร, สัมภาษณ์ และการทดสอบที่ใช้ระยะเวลาราว 1-2 เดือน และมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกฝนทักษะในการทำงานเพิ่มเติมในฐานะ Part-Time Trainee (ได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง) อีกราว 3 เดือน ก่อนที่จะทำการ Promote เข้าเป็นทีมงานประจำแบบเต็มตัว เราจึงต้องการที่จะแจ้งให้คุณได้รับทราบรายละเอียดต่างๆก่อนการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมงานกับพวกเรา โดยที่กระบวนการรับสมัครของเราจะมีขั้นตอนสำหรับผู้สมัครโดยสรุปดังต่อไปนี้

 1. ทำการอ่านรายละเอียด Job Description ตามตำแหน่งหน้าที่ ที่คุณมีความชื่นชอบและสนใจที่จะเข้าร่วมในการทำงานกับ SiamQuant
 2. ทำการกรอกรายละเอียดในแบบ Form การสมัคร และส่งข้อมูลที่จำเป็นในการรับสมัครของ SiamQuant ซึ่งประกอบไปด้วย
  • 📝 Cover Letter : บทความแนะนำตัวสั้นๆ เพื่อให้เราได้รู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้น
  • 🎓 Resume : เอกสารสรุปประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณ
  • 🗃️ Portfolio : ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาในอดีตของคุณ (ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครก็ได้)
  • ✔️ Pre-Interview Assignment : การบ้านในการสมัครงานกับ SiamQuant ตามตำแหน่งของคุณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเพจของงานในแต่ละตำแหน่ง)
 3. เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้สมัครจะได้รับมอบหมายให้ทำแบบทดสอบ Online Pre-Employment Test เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของค่านิยมและทักษะตามตำแหน่งการทำงานต่างๆ รวมถึงการเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป (ให้ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงในการทำแบบทดสอบทั้งหมด)
 4. เมื่อผ่านการทดสอบ Online Pre-Employment Test ผู้สมัครจะได้รับการนัด Interview สัมภาษณ์งานตามกระบวนการของทีมงาน SiamQuant (ใช้เวลาราว 1-2 อาทิตย์ตามขั้นตอนในการสัมภาษณ์ต่างๆ)
 5. เมื่อผ่านการ Interview สัมภาษณ์งาน ผู้สมัครจะได้รับการมอบหมายให้ทำงาน Take-Home Assignment ซึ่งถูกจำลองให้มีความไกล้เคียงกับงานที่จะต้องทำจริงๆตามตำแหน่ง เพื่อเป็นการวัดความสามารถของการทำงานในขั้นตอนสุดท้าย (ให้ระยะเวลาในการทำ Take-Home Assignment ตามความสะดวกของผู้สมัครได้ยาวนานราว 2-4 สัปดาห์)
 6. เมื่อผ่านการทดสอบ Take Home Assignment ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อและตกลงทำสัญญาเพื่อเข้าร่วมเป็น Part-Time Trainee ในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่เป็นระยะเวลาราว 3 เดือน โดยจะได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนจริง (ทั้งนี้นั้น ผู้สมัครยังไม่จำเป็นต้องลาออกจากที่ทำงานเก่าในระยะเวลานี้จนกว่าจะได้ผ่านการพิจารณา)
 7. เมื่อผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานต่างๆแล้ว ผู้สมัครจึงจะได้รับการพิจารณาและทำสัญญาในการเข้าร่วมเป็นทีมงาน SiamQuant แบบ Full-Time Employee เพื่อช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนไทยประสบกับความสำเร็จในการลงทุน ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบไปกับพวกเราในระยะยาว

ร่วมงานกับพวกเรา

🔎 Quantitative Investing Researcher

💻 Quantitative Investing Developer

🤖 Quantitative Investing Operations

📢 Quantitative Investing Marketer

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับ SiamQuant สามารถคลิ้กที่ Link และภาพด้านบน เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตำแหน่งที่มีความสนใจ โดยหากมีคำถามเพิ่มเติมนั้น สามารถสอบถามทีมงานได้ที่ Facebook Messenger ของพวกเราได้ที่

💬 SiamQuant Facebook Messanger Chat 💬

ทีมงาน SiamQuant หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสในการช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนไทย สามารถประสบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบไปด้วยกันกับทุกท่านที่สนใจนะครับ เพราะที่นี่คือบ้านและครอบครัวของผู้ที่รักและชื่นชอบในการลงทุนอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงครับ

หมายเหตุ : เราขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจทุกท่านได้ทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท SiamQuant ในเบื้องต้นให้ครบถ้วนกันเสียก่อน ด้วยการกดอ่านรายละเอียดหน้า About Us Link ด้านล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมงานกับพวกเรากันนะครับ ขอบคุณครับ

👨‍👩‍👧‍👦 Learn More About Us 👨‍👩‍👧‍👦