💻 Quantitative Investing Developer

Job Description :

ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และฐานข้อมูลเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing

Salary Range :

เงินเดือนตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

Job Role :

ร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์, ฐานข้อมูลทางการเงิน และชุดเครื่องมือในการวิจัย, ค้นคว้า และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อการสร้างระบบการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุนไทย

Responsibilities :

 • ร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์, ฐานข้อมูลทางการเงิน และชุดเครื่องมือในการวิจัย, ค้นคว้า และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อสร้างระบบการลงทุนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อช่วยในการยกระดับระบบการทำงานเบื้องหลังของ SiamQuant ตามโจทย์ที่ได้รับการมอบหมาย
 • เขียนบทความและบรรยายให้ความรู้เพื่อเผยแพร่แนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท

Quant Developer Example of Achievements :

 • SiamQuant AlphaSuite ชุดเครื่องมือและฐานข้อมูลในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเชิงปริมาณ ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมด้านฐานข้อมูลทางการเงินแบบ Hybrid Database ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเชิงพื้นฐานด้วยข้อมูลงบการเงินแบบ Time-Series Financial Database แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้ช่วยเปิดประตูในการสร้างระบบการลงทุนแบบ Hybrid Investing ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับนักลงทุนไทยในปัจจุบัน

Basic Knowledge Requirements :

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกับทีมงาน SiamQuant
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเงิน, บัญชีและการอ่านงบการเงิน และการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์, ฐานข้อมูลทางการเงิน และชุดเครื่องมือในการวิจัย, ค้นคว้า และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ  และภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลและทำความเข้าใจองค์ความรู้ในการทำงานใหม่ๆได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

Competency Requirements : 

 • มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาซอฟท์แวร์และระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing ของ SiamQuant อาทิเช่น C/C++, SQL, Python, R, Amibroker AFL, Excel Macro VBA หรือภาษา Programing Language อื่นๆอย่างกว้างขวาง
 • มีความรู้พื้นฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนแบบ Quantitative & System Trading/Investing System
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารทั้งในเชิงของการเขียนและการบรรยาย เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆให้ทีมงานและนักลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

Beliefs & Core Values Requirements :

 • A : Alpha การให้ความสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และการเป็นหนึ่งในทุกสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ
 • L : Long-Term การคำนึงถึงความเสถียรยั่งยืนและผลลัพท์ในระยะยาว เหนือผลสำเร็จชั่วคราวในระยะสั้น
 • P : Process การให้ความสำคัญต่อการลงทุนและการทำงานที่เป็นระบบ รวมถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานทั้งกับตนเองและร่วมกับผู้อื่น
 • H : Honesty การให้ความสำคัญต่อคุณธรรม, ความซื่อสัตย์จริงใจ, และการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่ของตนเองและองค์กร
 • A : Advancement การมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับสิ่งต่างๆให้ก้าวล้ำกว่าเดิมอยู่เสมอ
 • T : Tribe การให้ความสำคัญต่อความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งกับทีมงาน, ลูกค้า และสังคม
 • R : Research การให้ความสำคัญกับการวิจัยค้นคว้าหาคำตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด
 • I : Investor-Oriented การใส่ใจในเป้าหมาย, ความต้องการ และผลประโยชน์ในระยะยาวของนักลงทุนเป็นที่ตั้งสำคัญ
 • B : Boldness ความกล้าที่จะลงมือทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงความตั้งใจและพยายามในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • E : Essentialism การมุ่งเน้นต่อสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญ ความเรียบง่าย และความโปร่งใสชัดเจนในการทำงาน

Incentives & Benefits :

 1. Purposeful & Passionate Life – โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนไทย สามารถประสบกับความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างยั่งยืน ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. Warm & Cozy Culture – สภาพแวดล้อมในการทำงานของทีมงานขนาดเล็กที่ใกล้ชิด, อบอุ่น และรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบคุณค่าของการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง
 3. Learning & Sharing – โอกาสในการได้เรียนรู้และแบ่งปันแนวคิดด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ กับทีมงานที่มีความชื่นชอบ, ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญในการลงทุนอย่างเป็นระบบในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งงานใดก็ตาม
 4. Growth Opportunity – โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับ SiamQuant ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมด้านการเงินและการลงทุนที่มีการเติบโตในระดับสูงแบบ Star Principle Business
 5. Remote Working Environment – ระบบการทำงาน Online แบบ Work From Anywhere ที่มุ่งเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ Deep Work เพื่อประสิทธิผลของการทำงานในระดับสูง รวมถึงชีวิตที่มีความสุขและอิสระในการทำงานอย่างที่หลายคนใฝ่ฝัน
 6. Value Based Salary – เงินเดือนประจำและกลไกในการประเมิณผลการทำงานตามคุณค่าที่สร้างให้กับบริษัท แทนที่การตอกบัตรหรือประเมิณผลในการทำงานแบบดั้งเดิม
 7. Profit Sharing Bonus – เงิน Bonus รายปีสำหรับทีมงานทุกคน ตามสัดส่วนจากผลกำไรโดยรวมของบริษัทแบบ Profit Sharing
 8. Generous Benefits – ประกันสังคม, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการช่วยเหลือในการดูแลรักษาสุขภาพต่างๆตามวาระ อาทิเช่น การดูแลและจัดหาในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 สำหรับพนักงานและครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา
 9. SiamQuant AlphaTrip – กิจกรรมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบของทีมงาน ตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา
 10. Flexible Work-Life – ชั่วโมงการทำงาน, วันหยุด และวันลาที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์, ความเหมาะสม และความจำเป็นส่วนตัวของทีมงานแต่ละคน

Warning :

 • ทีมงาน SiamQuant มีธรรมชาติในการทำงานที่หนัก, ละเอียด, ใส่ใจต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้องาน รวมถึงความรับผิดชอบที่สูงในการทำงาน จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการ Work-Life Balance แต่เหมาะกับคนที่ต้องการชีวิตแบบ Work-Life Harmony ซึ่งมองว่าการทำงานที่เรารักนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนไปกับชีวิต และมีความสุขกับการหายใจเข้าออกเป็นสิ่งๆนั้น
 • แม้ว่าการทำงานจะอยู่ในรูปแบบ WFA – Work From Anywhere เป็นหลัก (ในสถานการณ์ปกติเราอาจมีการนัดพบปะกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และมีการนัดรวมทีมเพื่อการจัดงานตาม Event ที่สำคัญต่างๆ) แต่เมื่อมีความจำเป็นทีมงานต้องสามารถ Standby เพื่อการทำงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลา ตามความจำเป็นและหน้าที่ของทีมงานแต่ละคน
 • เนื่องจาก SiamQuant กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเติบโต เราจึงมักต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอ มันจึงมีความท้าทายมากกว่าการทำงานตามระบบ Routine โดยทั่วไป ทำให้การทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องมี Growth Mindset ที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้าทดลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ในที่สุด (Nothing is Impossible at SiamQuant!)
 • ความสัมพันธ์และสัญญาในการทำงานกับ SiamQuant เป็นสัญญาในระยะยาว จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพียงเข้ามาทดลองเรียนรู้ในการทำงานด้านการลงทุนเท่านั้น แต่จะเหมาะกับผู้ชื่นชอบและที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกของการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • สุดท้ายนี้ เราขอเตือนว่าคุณควรเป็นคนรักสัตว์และไม่แพ้ขนสัตว์ เพราะเมื่อ Covid-19 ผ่อนคลายลง โดยปกติแล้วเราจะมีการประชุมทีมแบบ Off-Line Weekly Meeting เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลและสานสัมพันธ์ทีมงานกันทุกอาทิตย์ ซึ่งคุณจะต้องเจอกับ 🐺 Chief Morale Officer (CMO) ของทีมงาน SiamQuant และลูกสมุนของพวกมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 😛

✍🏻 Quantitative Investing Developer Pre-Interview Assignment

*** หมายเหตุ *** สำหรับการสมัครเข้าร่วมทีมในฐานะของ Quantitative Investing Developer นั้น ผู้สมัครต้องทำการส่งงาน Pre-Interview Assignment เข้ามาพร้อมกับเอกสารและรายละเอียดอื่นๆในการรับสมัครเพื่อใช้ในการพิจารณาของทีมงาน SiamQuant โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้ (อ่านขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกได้ที่นี่)

Task & Objective : 

ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (Financial Database System) ที่สามารถดึงข้อมูลราคาและงบการเงินจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Time Series Database โดยสามารถ Export นำข้อมูลออกมาในรูปแบบของ CSV File ได้ตามความต้องการ

Key Results : 

 • นำเสนอแผนการออกแบบในรูปแบบของบทความใน PDF File ขนาด A4 (ตัวหนังสือ Body สำหรับเนื้อหาใช้ Arial 11Pts สำหรับ GDoc และ Tahoma 12Pts สำหรับ MS Word) โดยมีเนื้อหา 1 หน้า สำหรับโครงสร้างระบบ และ 1 หน้า สำหรับเขียนอธิบายข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดของวิธีการที่เลือกใช้
 • สามารถอธิบายถึงแนวคิด, วิธีการออกแบบ และกระบวนการทำงานได้อย่างมีเหตุมีผลและชัดเจน
 • สามารถอธิบายถึงเหตุผลของเครื่องมือที่นำมาใช้, ข้อดีและข้อเสีย หรือ ข้อจำกัด ของวิธีการที่เลือกใช้ได้อย่างชัดเจน

Restrictions : 

 • แผนงานจะต้องเป็นโครงสร้างระบบที่ออกแบบและต้องสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง
 • แผนงานรองรับกับการนำเข้าข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง และหลากหลายรูปแบบได้
 • เครื่องมือที่นำมาเลือกใช้ จะเป็นต้อง Open Source เท่านั้น

Tools : 

 • ไม่จำกัดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน แต่ขอให้เป็น Open Source เท่านั้น

Step Process : 

 1. ทำการออกแบบและนำเสนอแผนงานตาม Key Result ที่ให้ไว้
 2. ส่งงานของคุณให้กับเราในลักษณะของไฟล์ PDF เข้ามาที่ช่อง Pre-Interview Test Assignment
 3. งานของคุณจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครเพียงเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยสาธารณะ เนื่องจากเรามีระบบฐานข้อมูลทางการเงินของเราอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการทำความเข้าใจถึงแนวคิดของผู้สมัครเพิ่มเติมเท่านั้น