📢 Quantitative Investing Marketer

Job Description :

นักการตลาดด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing

Salary Range :

เงินเดือนตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

Job Role :

ร่วมวางแผนและดำเนินการด้านการตลาด และการเผยแพร่องค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing, โฆษณาประชาสัมพันธ์และนำเสนอบริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบต่างๆของ SiamQuant ตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุนไทย

Responsibilities :

 • ร่วมวางแผนและดำเนินการด้านการตลาด และการเผยแพร่องค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการต่างๆของ SiamQuant เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ SiamQuant
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆของ SiamQuant แก่ผู้ที่สนใจตามความต้องการและความเหมาะสมกับเป้าหมายของนักลงทุน
 • ส่งเสริม, ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในการลงทุนที่ต้องการในระยะยาว
 • วางแผนและดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing กับนักลงทุนไทย
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท

Quantitative Investing Marketer Example of Achievements :

 • การสร้าง AlphaHub คลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับนักลงทุนไทย และการจัดงาน SiamQuant Conference ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งถือเป็นงานสัมมาด้านการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 ท่าน จนก่อให้เกิดกระแสของการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing ขึ้นในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

Basic Knowledge Requirements :

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกับทีมงาน SiamQuant
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเงิน, บัญชีและการอ่านงบการเงิน รวมถึงการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการวางแผนและจัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพูดคุยและดูแลลูกค้าภายใต้บริการต่างๆของ SiamQuant
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ  และภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลและทำความเข้าใจองค์ความรู้ในการทำงานใหม่ๆได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

Competency Requirements :

 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำการตลาด, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดูแลให้บริการหลังการขาย รวมถึงการใช้เครื่องมือและ Digital Marketing Platform ต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสาร และดูแลนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารทั้งในเชิงของการเขียนและการบรรยาย เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆให้ทีมงานและนักลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ (หากสามารถทำ Basic Art Work ด้วยตนเองได้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างมาก)
 • มีทักษะและความสามารถในการดูแล, ช่วยเหลือ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบในระยะยาว

Beliefs & Core Values Requirements :

 • A : Alpha การให้ความสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และการเป็นหนึ่งในทุกสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ
 • L : Long-Term การคำนึงถึงความเสถียรยั่งยืนและผลลัพท์ในระยะยาว เหนือผลสำเร็จชั่วคราวในระยะสั้น
 • P : Process การให้ความสำคัญต่อการลงทุนและการทำงานที่เป็นระบบ รวมถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานทั้งกับตนเองและร่วมกับผู้อื่น
 • H : Honesty การให้ความสำคัญต่อคุณธรรม, ความซื่อสัตย์จริงใจ, และการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่ของตนเองและองค์กร
 • A : Advancement การมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับสิ่งต่างๆให้ก้าวล้ำกว่าเดิมอยู่เสมอ
 • T : Tribe การให้ความสำคัญต่อความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งกับทีมงาน, ลูกค้า และสังคม
 • R : Research การให้ความสำคัญกับการวิจัยค้นคว้าหาคำตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด
 • I : Investor-Oriented การใส่ใจในเป้าหมาย, ความต้องการ และผลประโยชน์ในระยะยาวของนักลงทุนเป็นที่ตั้งสำคัญ
 • B : Boldness ความกล้าที่จะลงมือทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงความตั้งใจและพยายามในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • E : Essentialism การมุ่งเน้นต่อสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญ ความเรียบง่าย และความโปร่งใสชัดเจนในการทำงาน

Incentives & Benefits :

 1. Purposeful & Passionate Life – โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนไทย สามารถประสบกับความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างยั่งยืน ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. Warm & Cozy Culture – สภาพแวดล้อมในการทำงานของทีมงานขนาดเล็กที่ใกล้ชิด, อบอุ่น และรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบคุณค่าของการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง
 3. Learning & Sharing – โอกาสในการได้เรียนรู้และแบ่งปันแนวคิดด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ กับทีมงานที่มีความชื่นชอบ, ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญในการลงทุนอย่างเป็นระบบในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งงานใดก็ตาม
 4. Growth Opportunity – โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับ SiamQuant ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมด้านการเงินและการลงทุนที่มีการเติบโตในระดับสูงแบบ Star Principle Business
 5. Remote Working Environment – ระบบการทำงาน Online แบบ Work From Anywhere ที่มุ่งเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ Deep Work เพื่อประสิทธิผลของการทำงานในระดับสูง รวมถึงชีวิตที่มีความสุขและอิสระในการทำงานอย่างที่หลายคนใฝ่ฝัน
 6. Value Based Salary – เงินเดือนประจำและกลไกในการประเมิณผลการทำงานตามคุณค่าที่สร้างให้กับบริษัท แทนที่การตอกบัตรหรือประเมิณผลในการทำงานแบบดั้งเดิม
 7. Profit Sharing Bonus – เงิน Bonus รายปีสำหรับทีมงานทุกคน ตามสัดส่วนจากผลกำไรโดยรวมของบริษัทแบบ Profit Sharing
 8. Generous Benefits – ประกันสังคม, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการช่วยเหลือในการดูแลรักษาสุขภาพต่างๆตามวาระ อาทิเช่น การดูแลและจัดหาในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 สำหรับพนักงานและครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา
 9. SiamQuant AlphaTrip – กิจกรรมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบของทีมงาน ตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา
 10. Flexible Work-Life – ชั่วโมงการทำงาน, วันหยุด และวันลาที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์, ความเหมาะสม และความจำเป็นส่วนตัวของทีมงานแต่ละคน

Warning :

 • ทีมงาน SiamQuant มีธรรมชาติในการทำงานที่หนัก, ละเอียด, ใส่ใจต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้องาน รวมถึงความรับผิดชอบที่สูงในการทำงาน จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการ Work-Life Balance แต่เหมาะกับคนที่ต้องการชีวิตแบบ Work-Life Harmony ซึ่งมองว่าการทำงานที่เรารักนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนไปกับชีวิต และมีความสุขกับการหายใจเข้าออกเป็นสิ่งๆนั้น
 • แม้ว่าการทำงานจะอยู่ในรูปแบบ WFA – Work From Anywhere เป็นหลัก (ในสถานการณ์ปกติเราอาจมีการนัดพบปะกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และมีการนัดรวมทีมเพื่อการจัดงานตาม Event ที่สำคัญต่างๆ) แต่เมื่อมีความจำเป็นทีมงานต้องสามารถ Standby เพื่อการทำงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลา ตามความจำเป็นและหน้าที่ของทีมงานแต่ละคน
 • เนื่องจาก SiamQuant กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเติบโต เราจึงมักต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอ มันจึงมีความท้าทายมากกว่าการทำงานตามระบบ Routine โดยทั่วไป ทำให้การทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องมี Growth Mindset ที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้าทดลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ในที่สุด (Nothing is Impossible at SiamQuant!)
 • ความสัมพันธ์และสัญญาในการทำงานกับ SiamQuant เป็นสัญญาในระยะยาว จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพียงเข้ามาทดลองเรียนรู้ในการทำงานด้านการลงทุนเท่านั้น แต่จะเหมาะกับผู้ชื่นชอบและที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกของการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • สุดท้ายนี้ เราขอเตือนว่าคุณควรเป็นคนรักสัตว์และไม่แพ้ขนสัตว์ เพราะเมื่อ Covid-19 ผ่อนคลายลง โดยปกติแล้วเราจะมีการประชุมทีมแบบ Off-Line Weekly Meeting เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลและสานสัมพันธ์ทีมงานกันทุกอาทิตย์ ซึ่งคุณจะต้องเจอกับ 🐺 Chief Morale Officer (CMO) ของทีมงาน SiamQuant และลูกสมุนของพวกมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 😛

✍🏻 Quantitative Investing Marketer Pre-Interview Assignment

*** หมายเหตุ *** สำหรับการสมัครเข้าร่วมทีมในฐานะของ Quantitative Investing Marketer นั้น ผู้สมัครต้องทำการส่งงาน Pre-Interview Assignment เข้ามาพร้อมกับเอกสารและรายละเอียดอื่นๆในการรับสมัครเพื่อใช้ในการพิจารณาของทีมงาน SiamQuant โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้ (อ่านขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกได้ที่นี่)

Task & Objective : 

จัดทำเนื้อหาจำลองสำหรับ Facebook Post ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนส่วนบุคคล Mangmao All-Time High (กองทุนสมมติในจิตนาการ) โดยการนำเอาข้อมูลจากบทความ

 • รีวิวผลตอบแทนของกลยุทธ์ Mangmao All-Time-High หลังถูกเปิดเผยอย่างกว้างขวางเป็นเวลา 5 ปี!
  http://mangmaoclub.com/mangmao-all-time-high-5-years-review/
 • รีวิวประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน Mangmao All-Time-High หลังวิกฤติโควิด-19
  https://www.siamquant.com/mangmao-all-time-high-performance-review-after-covid-19/
 • หนังสือแมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบ (หากมีหนังสือเก็บเอาไว้)

มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาประโยชน์และจุดเด่นจากกลยุทธ์ Mangmao All-Time-High มาใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Facebook Post

Key Results : 

 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • มีการเขียนบรรยายที่เป็นระเบียบ อ่านได้ง่าย กระชับ ชัดเจน
 • เนื้อหาสามารถสื่อสารถึงประโยชน์และจุดแข็งของกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน
 • มีภาพประกอบที่ถูกจัดทำขึ้นสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Post
 • มีการอ้างอิงถึงข้อมูลจากงานวิจัยเชิงสถิติของกลยุทธ์ Mangmao All-Time High โดยใช้ข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความต่างๆเกี่ยวกับ Mangmao All-Time High ที่ถูกเผยแพร่เอาไว้โดยสาธารณะในอินเตอร์เนท

Restrictions : 

 • ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 1 หน้า A4 (ตัวหนังสือ Body สำหรับเนื้อหาใช้ Arial 11Pts สำหรับ GDoc และ Tahoma 12Pts สำหรับ MS Word ไม่รวมภาพประกอบ)
 • ภาพประกอบต้องเป็น Graphic ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง
 • ตัวอย่างเนื้อหาของ Facebook Post อยู่ในลักษณะไฟล์ PDF ขนาด A4 พร้อมอ่าน โดยใส่ภาพประกอบไว้ด้านบนสุดของเนื้อหา

Tools : 

 • ไม่จำกัดโปรแกรมหรือเครื่องมือในการใช้ทำงาน

Step Process : 

 1. ทำการอ่านและศึกษากลยุทธ์ Mangmao All-Time High จากแหล่งข้อมูลที่ได้ระบุไว้
 2. เขียนเนื้อหาจำลองในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยสมมติว่ากลยุทธ์ได้ถูกนำไปสร้างเป็นกองทุนจริงๆ โดยมีคุณลักษณะตาม Key Results & Restrictions ที่ได้ถูกกำหนดไว้
 3. จัดทำภาพประกอบจำลองในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนส่วนบุคคล Mangmao All-Time High ขึ้น ด้วยความคิดและจินตนาการของคุณเอง
 4. ส่งเนื้อหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคุณให้กับเราในลักษณะของไฟล์ PDF เข้ามาที่ช่องส่งไฟล์ Pre-Interview Test Assignment ในแบบฟอร์มการรับสมัครทีมงาน
 5. งานของคุณจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครเพียงเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยโดยสาธารณะ เนื่องจากเป็นเพียงสิ่งสมมติเพื่อทดสอบไอเดียของคุณเท่านั้น