🔎 Quantitative Investing Researcher

Job Description :

ผู้วิจัยและพัฒนาระบบการลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Investing

Salary Range :

เงินเดือนตามความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน 

Job Role :

ร่วมค้นคว้า, วิจัย และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อการสร้างระบบการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุนไทย

Responsibilities :

 • ร่วมวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อการสร้างระบบการลงทุนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนงานวิจัยและบทความเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้, แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเชิง Quantitative & Systematic Trading/Investing ตามวาระที่เกิดขึ้น
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท

Quant Researcher Example of Achievements:

 • การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนไทย และผลงานการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท SiamQuant และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในประเทศไทย

Basic Knowledge Requirements :

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative & Systematic Trading/Investing เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกับทีมงาน SiamQuant
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเงิน, บัญชีและการอ่านงบการเงิน และการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ  และภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลและทำความเข้าใจองค์ความรู้ในการทำงานใหม่ๆได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

Competency Requirements :

 • มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเชิงปริมาณด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาออกแบบระบบการลงทุนแบบ Quantitative & System Trading/Investing System ของ SiamQuant
 • มีทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นในการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน อาทิเช่น Amibroker AFL, Python, R, Excel Macro VBA หรือภาษาอื่นๆ รวมถึงความพร้อมในการศึกษา Programming Language อื่นๆสำหรับการใช้งานตามความจำเป็น
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารทั้งในเชิงของการเขียนและการบรรยาย เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆให้ทีมงานและนักลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

Beliefs & Core Values Requirements :

 • A : Alpha การให้ความสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และการเป็นหนึ่งในทุกสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ
 • L : Long-Term การคำนึงถึงความเสถียรยั่งยืนและผลลัพท์ในระยะยาว เหนือผลสำเร็จชั่วคราวในระยะสั้น
 • P : Process การให้ความสำคัญต่อการลงทุนและการทำงานที่เป็นระบบ รวมถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานทั้งกับตนเองและร่วมกับผู้อื่น
 • H : Honesty การให้ความสำคัญต่อคุณธรรม, ความซื่อสัตย์จริงใจ, และการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่ของตนเองและองค์กร
 • A : Advancement การมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับสิ่งต่างๆให้ก้าวล้ำกว่าเดิมอยู่เสมอ
 • T : Tribe การให้ความสำคัญต่อความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งกับทีมงาน, ลูกค้า และสังคม
 • R : Research การให้ความสำคัญกับการวิจัยค้นคว้าหาคำตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด
 • I : Investor-Oriented การใส่ใจในเป้าหมาย, ความต้องการ และผลประโยชน์ในระยะยาวของนักลงทุนเป็นที่ตั้งสำคัญ
 • B : Boldness ความกล้าที่จะลงมือทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงความตั้งใจและพยายามในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • E : Essentialism การมุ่งเน้นต่อสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญ ความเรียบง่าย และความโปร่งใสชัดเจนในการทำงาน

Incentives & Benefits :

 1. Purposeful & Passionate Life – โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนไทย สามารถประสบกับความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างยั่งยืน ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. Warm & Cozy Culture – สภาพแวดล้อมในการทำงานของทีมงานขนาดเล็กที่ใกล้ชิด, อบอุ่น และรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบคุณค่าของการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง
 3. Learning & Sharing – โอกาสในการได้เรียนรู้และแบ่งปันแนวคิดด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ กับทีมงานที่มีความชื่นชอบ, ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญในการลงทุนอย่างเป็นระบบในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งงานใดก็ตาม
 4. Growth Opportunity – โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับ SiamQuant ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมด้านการเงินและการลงทุนที่มีการเติบโตในระดับสูงแบบ Star Principle Business
 5. Remote Working Environment – ระบบการทำงาน Online แบบ Work From Anywhere ที่มุ่งเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ Deep Work เพื่อประสิทธิผลของการทำงานในระดับสูง รวมถึงชีวิตที่มีความสุขและอิสระในการทำงานอย่างที่หลายคนใฝ่ฝัน
 6. Value Based Salary – เงินเดือนประจำและกลไกในการประเมิณผลการทำงานตามคุณค่าที่สร้างให้กับบริษัท แทนที่การตอกบัตรหรือประเมิณผลในการทำงานแบบดั้งเดิม
 7. Profit Sharing Bonus – เงิน Bonus รายปีสำหรับทีมงานทุกคน ตามสัดส่วนจากผลกำไรโดยรวมของบริษัทแบบ Profit Sharing
 8. Generous Benefits – ประกันสังคม, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการช่วยเหลือในการดูแลรักษาสุขภาพต่างๆตามวาระ อาทิเช่น การดูแลและจัดหาในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 สำหรับพนักงานและครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา
 9. SiamQuant AlphaTrip – กิจกรรมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบของทีมงาน ตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา
 10. Flexible Work-Life – ชั่วโมงการทำงาน, วันหยุด และวันลาที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์, ความเหมาะสม และความจำเป็นส่วนตัวของทีมงานแต่ละคน

Warning :

 • ทีมงาน SiamQuant มีธรรมชาติในการทำงานที่หนัก, ละเอียด, ใส่ใจต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้องาน รวมถึงความรับผิดชอบที่สูงในการทำงาน จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการ Work-Life Balance แต่เหมาะกับคนที่ต้องการชีวิตแบบ Work-Life Harmony ซึ่งมองว่าการทำงานที่เรารักนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนไปกับชีวิต และมีความสุขกับการหายใจเข้าออกเป็นสิ่งๆนั้น
 • แม้ว่าการทำงานจะอยู่ในรูปแบบ WFA – Work From Anywhere เป็นหลัก (ในสถานการณ์ปกติเราอาจมีการนัดพบปะกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และมีการนัดรวมทีมเพื่อการจัดงานตาม Event ที่สำคัญต่างๆ) แต่เมื่อมีความจำเป็นทีมงานต้องสามารถ Standby เพื่อการทำงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลา ตามความจำเป็นและหน้าที่ของทีมงานแต่ละคน
 • เนื่องจาก SiamQuant กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเติบโต เราจึงมักต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอ มันจึงมีความท้าทายมากกว่าการทำงานตามระบบ Routine โดยทั่วไป ทำให้การทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องมี Growth Mindset ที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้าทดลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ในที่สุด (Nothing is Impossible at SiamQuant!)
 • ความสัมพันธ์และสัญญาในการทำงานกับ SiamQuant เป็นสัญญาในระยะยาว จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพียงเข้ามาทดลองเรียนรู้ในการทำงานด้านการลงทุนเท่านั้น แต่จะเหมาะกับผู้ชื่นชอบและที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกของการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือนำพาให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • สุดท้ายนี้ เราขอเตือนว่าคุณควรเป็นคนรักสัตว์และไม่แพ้ขนสัตว์ เพราะเมื่อ Covid-19 ผ่อนคลายลง โดยปกติแล้วเราจะมีการประชุมทีมแบบ Off-Line Weekly Meeting เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลและสานสัมพันธ์ทีมงานกันทุกอาทิตย์ ซึ่งคุณจะต้องเจอกับ 🐺 Chief Morale Officer (CMO) ของทีมงาน SiamQuant และลูกสมุนของพวกมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 😛

✍🏻 Quantitative Investing Researcher Pre-Interview Assignment

*** หมายเหตุ *** สำหรับการสมัครเข้าร่วมทีมในฐานะของ Quantitative Investing Researcher นั้น ผู้สมัครต้องทำการส่งงาน Pre-Interview Assignment เข้ามาพร้อมกับเอกสารและรายละเอียดอื่นๆในการรับสมัครเพื่อใช้ในการพิจารณาของทีมงาน SiamQuant โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้ (อ่านขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกได้ที่นี่)

Task & Objective : 

เขียนบทความด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณแบบ Quantitative & Systematic Investing ตามหัวข้อเปิดที่ผู้สมัครคิดว่ามีน่าสนใจและมีประโยชน์ในการลงทุน (บทความภาษาไทย)

Key Results : 

 • มีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการลงทุน
 • มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นงานวิจัยน่าเชื่อถือ
 • มีการเขียนบรรยายที่เป็นระเบียบ อ่านได้ง่าย กระชับ ชัดเจน
 • มีข้อมูลการวิจัยในเชิงสถิติประกอบบทความทั้งภาพและตัวเลข
 • มีบทสรุปที่ทำให้นักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้

Restrictions : 

 • บทความต้องมีความเกี่ยวข้องหลักการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 (ตัวหนังสือ Body สำหรับเนื้อหาใช้ Arial 11Pts สำหรับ GDoc และ Tahoma 12Pts สำหรับ MS Word)
 • ระบุ Reference แหล่งข้อมูลอ้างอิงท้ายบทความ
 • เป็นบทความและงานวิจัยที่เขียนขึ้นมาด้วยตนเอง
 • บทความอยู่ในลักษณะไฟล์ PDF ขนาด A4 พร้อมอ่าน

Tools : 

 • ไม่จำกัดโปรแกรมหรือเครื่องมือในการใช้ทำงาน

Step Process : 

 1. ทำการคิดหัวข้อ, ค้นคว้าวิจัย และเขียนบทความของคุณด้วยความตั้งใจ โดยใส่ใจในรายละเอียดต่างๆตาม Key Results ที่เราได้ให้ไว้
 2. ส่งบทความของคุณให้กับเราในลักษณะของไฟล์ PDF เข้ามาที่ช่อง Pre-Interview Test Assignment ขณะที่ทำการกรอกและส่งข้อมูลในการสมัคร
 3. งานของคุณจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครเพียงเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยโดยสาธารณะ ยกเว้นแต่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และได้รับการยินยอมจากผู้สมัครในภายหลัง