The AlphaWealth Solution

SiamQuant AlphaWealth คือบริการให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างเป็นระบบ ผ่านกองทุนส่วนบุคคลเชิง Quantitative & Systematic Investing จากความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท SiamQuant และ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับนักลงทุนไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักการดังต่อไปนี้

✔️ Robust Investing Strategies : กองทุนซึ่งบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสถียรยั่งยืนในระยะยาว จากกระบวนการวิจัยทางการเงินที่เข้มงวดในระดับสูง

✔️ Quantitative & Systematic Investing Process : ควบคุมและบริหารจัดการด้วย “ระบบการลงทุน” ที่พิสูจน์และทดสอบได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีความสม่ำเสมอ และไร้ความลำเอียงในการตัดสินใจของมนุษย์

✔️ Good Expected Performance with Risk Protection Algorithm : ผลตอบแทนคาดหวังที่เหนือกว่าตลาดหรือดัชนีชี้วัดในระยะยาว พร้อมกลไกการปกป้องเสี่ยงแบบ Stop-Loss Algorithm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสียหายระหว่างการลงทุน

ทั้งนี้นั้น กองทุนส่วนบุคคลแต่ละกอง จะมีความเหมาะสมกับนักลงทุนตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่แบกรับได้ของนักลงทุนแต่ละคนที่แตกต่างกันไป โดยที่ทาง SiamQuant จะทำการช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับนักลงทุนแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยจะทำการให้บริการแนะนำตามหลักเกณฑ์ซึ่งผ่านความเห็นชอบของการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลของทาง ก.ล.ต. (ความเห็นชอบลำดับที่ 15 Thai Private Fund Representatives (sec.or.th)) เพื่อให้นักลงทุนได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน และเอื้ออำนวยต่อการบรรลุต่อเป้าหมายของการลงทุนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความตั้งใจสูงสุดของพวกเราทุกคน

AlphaWealth Consulting Process

AlphaWealth Private Funds Recommendation

10X Private Fund

กองทุนส่วนบุคคล 10X โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด มหาชน (Beyond Securities) และบริษัท SiamQuant ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลตอบแทนในระดับสูง (Highest Return) ด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโต ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า เมื่อแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นในตลาดหุ้นไทย โดยมีผลการวิจัยทดสอบภายใต้ความเข้มงวดระดับสูง (Present & Delisted Data + Commission + Worst-Case Slippage + Liquidity Limit + SEC Restrictions + Total Fees) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-2018 โดยสรุปดังนี้

  • CAGR : 26.93% / Year
  • Max.DD : -30.38%
  • % Profitable Years : 77.27% Months (17 in 22 Years)

GrowthStar Private Fund

กองทุนส่วนบุคคล GrowthStar โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปส์ จำกัด มหาชน (Phillip Securities) และบริษัท SiamQuant ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมในระยะยาว (Best Risk-Adjusted Return) ด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เติบโตของตลาดหุ้นไทย

โดยมีผลการวิจัยทดสอบภายใต้ความเข้มงวดระดับสูง (Present & Delisted Data + Commission + Worst-Case Slippage + Liquidity Limit + SEC Restrictions + Total Fees) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-2020 โดยสรุปดังนี้

  • CAGR : 18.42% / Year
  • Max.DD : -15.76%
  • % Profitable Year : 83.33% (20 in 24 Years)

GMAA - Global Momentum Asset Allocation Private Fund

กองทุนส่วนบุคคล Global Tactical Asset Allocation (GTAA) โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด มหาชน (Beyond Securities) และบริษัท SiamQuant ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลตอบแทนในระดับทัดเทียมกับตลาดหุ้น แต่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกับตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยกลไกการปรับเปลี่ยนสินทรัพย์การลงทุนโดยอัตโนมัติ จากกลยุทธ์การลงทุนเชิงโมเมนตัมสไตล์ Long-Term Trend Following ในกองทุนรวมดัชนี (ETF) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีผลการวิจัยทดสอบภายใต้ความเข้มงวดระดับสูง (Present & Delisted Data + Commission + Worst-Case Slippage + Liquidity Limit + SEC Restrictions + Total Fees) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004-2020 โดยสรุปดังนี้

  • CAGR : 8.69% / Year
  • Max.DD : -10.44%
  • % Profitable Years : 94.11% (16 in 17 Years)

หมายเหตุ : ภาพระดับ Stars Rating เป็นการจัดระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงคาดหวัง เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าใจถึงจุดเด่นของกลยุทธ์ได้โดยง่าย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนส่วนบุคคล 10X, GrowthStar และ GMAA เท่านั้น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยนืยนัถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AlphaWealth Private Fund Partners

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการและบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 10X ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนในหุ้นเติบโตเมื่อแนวโน้มโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นแกร่งในตลาดหุ้นไทย และกองทุนส่วนบุคคล Global Momentum Asset Allocation (GMAA) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (US-ETF) ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆที่มีแนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล GrowthStar ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนหุ้นผู้นำ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมดาวรุ่งในตลาดหุ้นไทย

AlphaWealth Information & Services

สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจข้อมูลในการลงทุนเพิ่มเติมนั้น สามารถติดต่อตัวแทนด้านการตลาดและการให้คำแนะนำกองทุนส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต Investment Consultant (I.C. License) อย่างถูกต้องโดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่

คุณ เกิดเก้า พีรติยุทธ์ 

นักวิจัยกลยุทธ์การลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดบริการกองทุนส่วนบุคคล

About Us

SiamQuant คือบริษัทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลเชิง Quantiative & Systematic Investing ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (ความเห็นชอบลำดับที่ 15 : Thai Private Fund Representatives (sec.or.th)) โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือให้นักลงทุนไทย สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเราเพิ่มเติมได้ที่นี่