Our Passion & Purpose

"ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ"

SiamQuant คือบริษัทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลเชิงปริมาณแบบ Quantitative & Systematic Investing ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ส่งเสริมและให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบในประเทศไทย

พวกเราเชื่อมั่นว่าการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและเหนือกว่าตลาดหุ้นในระยะยาวนั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ตามกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกวิจัยทดสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นปรัชญาพื้นฐานในการลงทุนของพวกเราทุกคน

ด้วยเหตุนี้เอง พวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ให้บริการและส่งเสริมองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนไทยทุกคน ดังนั้นแล้ว การวิจัยและพัฒนาระบบการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น จึงถือเป็นพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ SiamQuant อยู่เสมอมา

Our Story

SiamQuant ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2014 โดยคุณมนสิช จันทนปุ่ม (คุณมด ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม่าคลับ) โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ด้วยแนวคิดและกระบวนการในการลงทุนอย่างเป็นระบบ

โดยที่เราได้เริ่มต้นจากการก่อตั้งสำนักพิมพ์ SiamQuant เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบ และเริ่มต้นในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตในช่วงปี ค.ศ. 2014-2015 โดยที่ต่อมานั้น เราก็ได้ทำการพัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูลราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานแบบ Hybrid Database เพื่อการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนเชิงลึกขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย (ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของบริการ AlphaSuite) โดยที่ได้ทำการเปิดตัวการให้บริการในงานสัมมนา SiamQuant Conference 2015 : Kickstarting The Quant Era ซึ่งถือเป็นสัมมนาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่โรงภาพยนตร์สกาล่า และมีวิทยากรรับเชิญร่วมขี้นบรรยายกว่า 10 ท่าน ท่ามกลางบรรดานักลงทุนกว่า 900 คน จนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ SiamQuant กลายเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ SiamQuant ได้ค่อยๆทำการยกระดับการทำงานและการให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบต่างๆขึ้นมาตามลำดับ ทั้งในแง่ของการให้บริการด้านฐานข้อมูลและการวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูง รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจกับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในประเทศไทย ในฐานะของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ความเห็นชอบลำดับที่ 14) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักลงทุนไทย สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้มากที่สุดนั่นเอง

Our Values

SiamQuant เป็นบริษัทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมและอุดมการณ์ในการทำงานเป็นอย่างสูง โดยที่ค่านิยมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญ” ในการทำงานร่วมกันของพวกเรา และถือเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจและกระทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากพวกเรายึดหลักการเหล่านี้ในการตัดสินใจแล้วนั้น ในที่สุดแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกๆคน ต่างก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันตามเป้าหมายและเจตนารมย์ที่เราได้ตั้งเอาไว้ โดยประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

ALPHATRIBE

 • A : Alpha การให้ความสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และการเป็นหนึ่งในทุกสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ
 • L : Long-Term การคำนึงถึงความเสถียรยั่งยืนและผลลัพท์ในระยะยาว เหนือผลสำเร็จชั่วคราวในระยะสั้น
 • P : Process การให้ความสำคัญต่อการลงทุนและการทำงานที่เป็นระบบ รวมถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานทั้งกับตนเองและร่วมกับผู้อื่น
 • H : Honesty การให้ความสำคัญต่อคุณธรรม, ความซื่อสัตย์จริงใจ, และการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่ของตนเองและองค์กร
 • A : Advancement การมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับสิ่งต่างๆให้ก้าวล้ำกว่าเดิมอยู่เสมอ
 • T : Tribe การให้ความสำคัญต่อความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งกับทีมงาน, ลูกค้า และสังคม
 • R : Research การให้ความสำคัญกับการวิจัยค้นคว้าหาคำตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด
 • I : Investor-Oriented การใส่ใจในเป้าหมาย, ความต้องการ และผลประโยชน์ในระยะยาวของนักลงทุนเป็นที่ตั้งสำคัญ
 • B : Boldness ความกล้าที่จะลงมือทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงความตั้งใจและพยายามในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • E : Essentialism การมุ่งเน้นต่อสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญ ความเรียบง่าย และความโปร่งใสชัดเจนในการทำงาน

ซึ่งผลลัพธ์จากการยึดมั่นในหลักการต่างๆเหล่านี้ จึงทำให้ SiamQuant มีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้พวกเราสามารถสร้างความไว้วางใจกับนักลงทุน จนค่อยๆสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

Our Team & Working Environment

ด้วยความที่ SiamQuant เป็นบริษัทแบบ Self-Funding ที่ยังคงต้องการรักษาอุดมการณ์ในการให้บริการของเราเอาไว้ โดยไม่ถูกกดดันในแง่ของการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนภายนอก เราจึงยังคงสามารถรักษาความเป็นทีมงานขนาดเล็กที่มีความรัก, ความผูกพันธ์. ความเชื่อมั่น และความหลงใหลในแนวคิดของการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing เอาไว้ได้เป็นอย่างสูง โดยมีความตั้งใจร่วมกันที่จะช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการในการลงทุนอย่างเป็นระบบในระยะยาวอย่างแท้จริง

สำหรับการทำงานของพวกเรานั้น เราเชื่อว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) คือสิ่งที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงที่สุด เราจึงทำงานกันด้วยความสัมพันธ์แบบพี่น้องและครอบครัวที่มีความเชื่อในสิ่งเดียวกัน (ใช่ครับ! นี่คือที่มาของค่านิยม ALPHATRIBE นั่นเอง) โดยได้อาศัยระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าในการทำงานเป็นหลัก (Result-Oriented & Value Based Operating System) ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในตนเอง แทนที่การควบคุมและตรวจสอบการทำงานด้วยความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารและช่วยทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคนจำนวนมาก (Automated Work Process) อีกทั้งยังมีแนวคิดในการทำงานร่วมกันแบบ Remote Working Environment (Work From Anywhere) ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการทั้งในแง่ของการทำงานที่ก่อให้เกิดสมาธิและประสิทธิภาพที่มากขึ้น พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของทีมงานทุกคนให้มากขึ้นไปอีกด้วย

ด้วยการทำงานที่เริ่มต้นจากความรักและความสุขในการทำงานเหล่านี้เอง เราจึงได้ค่อยๆเติบโตตามเจตนารมย์และอุดมการณ์ของเราเรื่อยมา ซึ่งเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าวิถีในการดำเนินธุรกิจแบบการนำด้วยเจตนารมย์ของเรานั้น (Purpose-Driven Business) จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุนอย่างได้ยั่งยืนในระยะยาวในที่สุด (Long-Term Value Creation for All Stakeholders)

Our Services

บริการต่างๆที่เกิดขึ้นของ SiamQuant นั้น ล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดมาจากเป้าหมายในการช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนไทย สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยืนในระยะยาวด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นเจตนารมย์ของพวกเราทุกคน โดยที่ในปัจจุบันนี้ SiamQuant ได้ให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบกับนักลงทุนดังต่อไปนี้

 • 📝 AlphaHub คลังความรู้และบทความด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing
 • 📚 AlphaPress สำนักพิมพ์ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing
 • 👨‍🏫 AlphaClass คอร์สอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing
 • 🧰 AlphaSuite บริการชุดเครื่องมือวิจัยและฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมงบการเงินคุณภาพสูงสำหรับโปรแกรม Amibroker
 • 📈AlphaWealth บริการด้านการตลาดและให้คำแนะนำกองทุนส่วนบุคคลเชิงปริมาณแบบ Quantitative & Systematic Investing ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในประเทศไทย

โดยที่ในอนาคตนั้น SiamQuant ก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะยกระดับบริการต่างๆเหล่านี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในหลักการลงทุนอย่างเป็นระบบให้ดีที่สุดอยู่เสมอ

Our Partners

ในปัจจุบันนี้ นอกจากการให้บริการที่ SiamQuant ได้เปิดให้บริการด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยตนเองแล้ว เรายังได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งได้ใช้วิธีการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนไทยในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน อาทิเช่น

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 10X ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนในหุ้นเติบโตเมื่อแนวโน้มโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นแกร่งในตลาดหุ้นไทย และกองทุนส่วนบุคคล Global Momentum Asset Allocation (GMAA) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (US-ETF) ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆที่มีแนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล GrowthStar ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนหุ้นผู้นำ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมดาวรุ่งในตลาดหุ้นไทย

สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจข้อมูลในการลงทุนเพิ่มเติมนั้น สามารถติดต่อตัวแทนด้านการตลาดและการให้คำแนะนำกองทุนส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต Investment Consultant (I.C. License) อย่างถูกต้องโดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่

คุณ เกิดเก้า พีรติยุทธ์ 

นักวิจัยกลยุทธ์การลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดบริการกองทุนส่วนบุคคล

Connect With Us

Contact Information :

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดของ SiamQuant และบริการต่างๆของเรานั้น สามารถทำการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Phone : +6622078665 หรือ 022078665

Mobile : +66928607206 หรือ 0928607206

Email : connect@siamquant.com

Location (Appointment Only) : The Office at Central World 999/9 ถนนพระราม 1, ชั้น 29 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิล์ด ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราปิดรับการให้บริการแบบ Walk-In เนื่องจากวิกฤติ Covid-19 อยู่นะครับ)

Chat on Facebook :

Chat on Email :