Quantitative Investing 101 ปูพื้นฐานแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบ

Categories: Free Classes
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ทำไมจึงต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ?

ในหัวข้อการบรรยายนี้ คุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์ (แตม) จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาซึ่งมักเกิดขึ้นจากการตัดใจลงทุนโดยใช้วิจารณญาณ (Dicretionary Judgement) ที่มักทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องพบกับข้อจำกัดต่างๆในการประมวลผลข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในการลงทุน โดยใช้กระบวนการตัดสินใจที่เป็นระบบซึ่งสามารถพิสูจน์และจับต้องได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์กัน

นอกจากนั้นแล้ว คุณเกิดเก้ายังได้พาเราไปรู้จักกระบวนการในการลงทุนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งขั้นแรกในการตั้งสมมติฐาน, การวิจัยกลยุทธ์การลงทุน รวมไปถึงการนำกลยุทธ์ต่างๆมาลงทุนอย่างเป็นระบบกันอีกด้วย

โดยในช่วงสุดท้ายของการบรรยายนั้น คุณเกิดเก้ายังได้นำเอาหลักฐานของความสำเร็จจากแนวคิดและกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบของสุดยอดกองทุนเชิงปริมาณระดับโลก (Quant Fund) มาตีแผ่ให้กับนักลงทุนไทยได้รู้จัก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นลงทุนอย่างเป็นระบบกันอีกด้วยครับ

หมายเหตุ : นักลงทุนที่สนใจศึกษาข้อจำกัดในการตัดสินใจลงทุนโดยใช้วิจารณญาณนั้น สามารถอ่านความรู้เพิ่มเติมในบทความ รู้จักกับ Behavioral Finance ความลับที่จะทำให้คุณลงทุนได้ดียิ่งขึ้น! กันได้เลยครับ

What Will You Learn?

  • เรียนรู้และเข้าใจถึงข้อจำกัดในการลงทุนโดยใช้วิจารณญาณแบบดั้งเดิม
  • เรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิง Behavioral Bias จากการลงทุน
  • เรียนรู้ความสำเร็จของสุดยอดกองทุน Quant Fund ระดับโลก

Course Content

บันทึกวิดีโองานสัมมนาหัวข้อ Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ
ในงานสัมมนานี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของการลงทุนเชิงปริมาณหรือ “Quantitatve Investing” ที่นำข้อมูลทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจซึ่งเป็นรากฐานของระบบการลงทุนในปัจจุบัน

  • ตอนที่ 1 : Quantitative Investing 101 ทำไมถึงต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ?
    48:03