fbpx
Archive

Walk Forward

Browsing

ทำไมระบบการลงทุนส่วนใหญ่นั้นมักดูดีแต่ในกระดาษ แต่กลับขาดทุนจากตลาดเมื่อนำมาใช้ลงทุนจริง? ในการบรรยายครั้งนี้นั้น คุณ ธนดล (กร) หนึ่งในทีม Quantitative Research ของ SiamQuant จะมาเล่าสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ ถึงกระบวนการทดสอบระบบการลงทุนแบบ Walk forward Analysis และ Bootstrapping ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความเสถียรยั่งยืนของระบบการลงทุน และยังปกป้องตัวเราจากความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบการลงทุนที่ถูกปรุงแต่งจนเกินพอดีกันครับ