Tag

Correlation

Browsing

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักความเสี่ยงเชิงระบบ (Systematic Risk), แนวทางการแก้ไขด้วยการทำ Asset Allocation และประโยชน์ของการกระจายการลงทุนไปถือสินทรัพย์ที่มีค่า Correlation ต่างกันครับ