Tag

FOMO

Browsing

อ่านเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอารมณ์ “กลัวตกรถ” ที่อ้างอิงจากหลักการ Behavioral Finance รวมถึงแนวทางที่จะช่วยให้เราสามารถบรรเทาความรู้สึก FOMO ออกไปจากใจกันไม่มากก็น้อยครับ