Tag

หุ้นเพิ่มทุน

Browsing

ในบทความนี้เราจะมาใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ของผลกระทบจากการ “เพิ่มทุน” กันครับ โดยผมหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน, พฤติกรรมราคาของหุ้นที่มีการเพิ่มทุนผ่านตัวเลขและค่าสถิติมากกว่า “ความเชื่อ” ที่ถูกส่งต่อๆกันมาครับ