Tag

Custom Backtest

Browsing

บันทึกวิดีโองานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นเป็นหนึ่งในโครงการ SiamQuant Meet Up ที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด ภาษา AFL ขั้นสูงในโปรแกรม Amibroker โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจกลไกการทำงานของ Backtest Engine, โครงสร้างส่วนประกอบของโค้ด Custom Backtester และตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ต่อยอดในการวิจัยของตนเองได้