Tag

Marc Lichtenfeld

Browsing

ระบบการลงทุน 10-11-12 เป็นระบบการลงทุนในหุ้นปันผลซึ่งถูกคิดค้นโดย Marc Lichtenfeld โดยเผยแพร่ในหนังสือ Get Rich With Dividends : A Proven System for Earning Double-Digit Returns ซึ่ง Marc Lichtenfeld ได้กล่าวในหนังสือของเขาว่า “หากลงทุนตามแนวคิดของเขา ภายในระยะเวลา 10 ปี เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 11% และผลตอบแทนทบต้นต่อปี 12%”