Tag

Investing System

Browsing

เปิดแนวคิดกลยุทธ์การลงทุน 10X เผยความลับในการลงทุนหุ้นเติบโตผสานหลักการลงทุนตามแนวโน้ม ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการทำกำไรจากหุ้นเติบโต พร้อมกลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ

ระบบการลงทุน 10-11-12 เป็นระบบการลงทุนในหุ้นปันผลซึ่งถูกคิดค้นโดย Marc Lichtenfeld โดยเผยแพร่ในหนังสือ Get Rich With Dividends : A Proven System for Earning Double-Digit Returns ซึ่ง Marc Lichtenfeld ได้กล่าวในหนังสือของเขาว่า “หากลงทุนตามแนวคิดของเขา ภายในระยะเวลา 10 ปี เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 11% และผลตอบแทนทบต้นต่อปี 12%”